งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1.นางสาวอิสราภรณ์  ประสมสัตย์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2.นายปริญญา  หวังมั่น  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3.นายสุรพงษ์  มีศรี  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

4.นายมนตรี  ศรีสุระ  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

5.นายคำจันทร์  ชาญชิต  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

6.นางนฤมล  มีศรี  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

7.นางสาวจุฑามาศ  บุญโพธิ์  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน