งานประชาสัมพันธ์

  1. นางสาวจุฑามาศ  บุญโพธิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  2. นายนิธินันท์        ลิบลับ รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  3. นายสุนทร          เอี่ยมเเสง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
  4. นายไพสิฐ          เทียบกลาง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
  5. นายอนุรัตน์        ปะติเก  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์