งานทะเบียน

เพจงานทะเบียน : https://www.facebook.com/kasetkorat2563

  1. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส        รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  2. นางรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์              หัวหน้างานทะเบียน
  3. นายเฉลิมรัตน์ เรืองมณี              รองหัวหน้างานทะเบียน
  4. นายวรพจน์ เชาว์วันกลาง           ผู้ช่วยงานทะเบียน
  5. นางสาวเปรมฤทัย ดอกบานเย็น  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน