งานพัสดุ

1.นางนฤมล  มีศรี  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ

2.นางสาววนิดา  เจียมผัวแว่น  ครู  รองหัวหน้างานพัสดุ

3.นางสาวจันจิรา  กุลจันทึก  เจ้าหน้าที่ธุรการ

4.นายกิตติชัย  สุขกิจ  เจ้าหน้าที่ธุรการ