งานบริหารงานทั่วไป

  1. นางสาวจรินทร ทองพิระ
    รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

    นางพรทิพย์  เทียบกลาง

  2. นางสาวจรินทร  ทองพิระ
  3. นางสาวสมถวิล  แก้วดนตรี

    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป